תקנון ותנאי שימוש אתר עומר הגליל   www.omer-hagalil.co.il

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

כללי

אתר עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  (להלן “האתר“), מופעל על-ידי צוות ניהול האתר של עומר הגליל, ובמסגרתו נתן מידע בנושאים בהם מספקת עומר הגליל את שירותיה ואו מוצריה (להלן: “השירותים“) כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. 

השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת. על ידי ביקור באתר שלנו ו / או ברכישת משהו מאתנו, אתה מתעסק בשרות שלנו ומסכים להיות כפוף לתנאים וההגבלות הבאים (“תנאי השירות”, “תנאים”), לרבות תנאים והגבלות נוספים ומדיניות הפניה כאן ו / או זמין על ידי היפר. תנאים והגבלות אלה חלים על כל המשתמשים באתר, כולל, ללא הגבלה, משתמשים שהם דפדפנים, ספקים, לקוחות, סוחרים ו / או תורמים של תוכן. החנות שלנו מופעלת על ידי פלטפורמת  ________הם מספקים לנו את פלטפורמת מסחר אלקטרוני מקוון המאפשר לנו למכור את המוצרים והשירותים שלנו לך.

אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות לפני הכניסה לאתר שלנו או באמצעותו. על ידי גישה או שימוש בכל חלק של האתר, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות אלה. אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה, אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בשירותים כלשהם. אם התנאים וההגבלות האלה נחשבים להצעה, הקבלה מוגבלת במפורש לתנאים והגבלות אלה.

הגבלת אחריות

התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום בו ניתנו.
כל משתמש באתר מצהיר ומתחייב כי יבחן את המידע שקיבל באתר על-פי אמות המידה האישיות שלו, ובמידת הצורך אף יתייעץ עם רופא שמומחה לכך. ההחלטה לרכוש מוצרים מן האתר הינה לפי שיקול דעת הרוכש בלבד. נשים בהריון, נשים מניקות, ילדים, אנשים הנוטלים תרופות מרשם, אנשים בעלי רגישיות מיוחדות או החולים במחלות כרוניות, אינם מורשים לעשות שימוש בתכשירים ו/או בתוספים המוצעים למכירה באתר מבלי שהתייעצו טרם לכן עם רופא. ככל ששימוש בתכשירים ו/או בתוספות גורם לאיזושהי תופעת לוואי שאינה מוכרת למשתמש יש להפסיק השימוש מייד ולהיוועץ ברופא.
בכל מקרה עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il   ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל דרך, לתופעות הנגרמות כתוצאה משימוש באתר ו/או שימוש באיזה מן התכשירים ו/או התוספים הנמכרים באתר, והמטופל מתחייב לשאת באחריות מלאה לאמור.
כל התכונות או הכלים החדשים המתווספים לחנות הנוכחית יהיו כפופים גם לתנאים ולהגבלות. תוכל לעיין בגרסה העדכנית ביותר של התנאים וההגבלות בכל עת בדף זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאים והגבלות אלה על ידי פרסום עדכונים ו / או שינויים באתר האינטרנט שלנו. באחריותך לבדוק דף זה מעת לעת לצורך שינויים. המשך השימוש שלך באתר או גישה אליו לאחר פרסום שינויים כלשהם מהווה קבלה של שינויים אלה. על ידי הסכמתך לתנאים ולהגבלות אלה, אתה מצהיר כי אתה לפחות מעל גיל 18 ונתת לנו את הסכמתך לכך. ואישרת לכל אחד מהתלויים הקטינים שלך להשתמש באתר זה. אינך רשאי להשתמש במוצרים שלנו לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית, וכן אינך רשאי, תוך שימוש בשירות, להפר כל חוק שבתחום השיפוט שלך (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).
אין להעביר תולעים או וירוסים או כל קוד בעל אופי הרסני. הפרה או הפרה של אחד מהתנאים יגרום להפסקה מיידית של השירותים שלך. ההתחייבויות וההתחייבויות של הצדדים שהתהוו לפני מועד הסיום ישמרו על סיום הסכם זה לכל מטרה. תנאים והגבלות אלה יהיו יעילים, אלא אם יסתיימו על ידינו או מאתנו. תוכל לסיים את התנאים וההגבלות בכל עת על ידי כך שתודיע לנו שאינך מעוניין עוד להשתמש בשירותים שלנו, או כאשר תפסיק להשתמש באתר שלנו. אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי אתה נכשל, או אנו חושדים כי נכשלת, לעמוד בכל תנאי או תנאי של תנאים והגבלות אלה, אנו רשאים גם לסיים הסכם זה בכל עת ללא הודעה, ואתה תישא באחריות לכל הסכומים המגיעים עד וכולל מועד הסיום; ו / או בהתאם לכך עשויים למנוע ממך גישה לשירותים שלנו (או כל חלק מהם). תנאים והגבלות אלה וכל מדיניות או כללי הפעלה שפורסמו על ידנו באתר זה או ביחס לשירות מהווה את כל ההסכם וההבנה בינך לבינינו, והם קובעים את השימוש שלך בשירות, ומחליפים כל הסכמים קודמים או עכשוויים, תקשורת והצעות , בין בעל פה ובין בכתב, בינך לבינינו (לרבות, אך לא רק, גרסאות קודמות של התנאים וההגבלות). כל עמימות בפרשנות של תנאי השירות הללו לא תתפרש כנגד הצד המנסח.

קניין רוחני

זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, תמונות מקוריות, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושה הבלעדי של עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il מראש ובכתב. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

השם עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  וסימני המסחר של עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il בלבד.

אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  בכתב ומראש.

רכישת שירותים באתר

עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל מידע ובכלל זה שם המוצר, פרטים אודותיו, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר, עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל, לשנות את עיצובו, או להפסיק למכור אותו בכלל עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג

עומר הגליל  www.omer-hagalil.co.ilשומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
אתה מבין שהתוכן שלך (לא כולל פרטי כרטיס אשראי), עשוי להיות מועבר ללא הצפנה ולכלול א) שידורים ברשתות שונות; וכן ב) שינויים כדי להתאים ולהסתגל לדרישות הטכניות של חיבור רשתות או התקנים. פרטי כרטיס האשראי מוצפנים תמיד במהלך ההעברה ברשתות. הנכם מסכימים לא לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור או למכור כל חלק של השירות, את השימוש בשירות, או את הגישה לשירות או כל מגע באתר באמצעותו ניתן השירות, ללא קבלת אישור מפורש מאתנו. הכותרות המשמשות בהסכם זה נכללות לנוחות בלבד ולא יגבילו או ישפיעו על תנאים אלה.

דיוק, שלמות וזמן מידע

אנחנו לא אחראים אם המידע הזמין באתר זה אינו מדויק, שלם או נוכחי. החומר באתר זה מסופק למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או לשמש כבסיס היחיד לקבלת החלטות ללא התייעצות עם מקורות מידע ראשוניים, מדויקים יותר, מלאים יותר או מעודכנים יותר. כל הסתמכות על החומר באתר זה היא על אחריותך בלבד. אתר זה עשוי להכיל מידע היסטורי מסוים. מידע היסטורי, בהכרח, אינו שוטף והוא מסופק רק עבור ההפניה שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התוכן של אתר זה בכל עת, אך אין לנו כל מחויבות לעדכן כל מידע באתר שלנו. אתה מסכים כי באחריותך לפקח על שינויים באתר שלנו.

שינויים בשירות ובמחירים

המחירים עבור המוצרים שלנו כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן ממנו) ללא הודעה מוקדמת בכל עת. לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינוי במחיר, השעיה או הפסקה של השירות.

מוצרים או שירותים

מוצרים או שירותים מסוימים עשויים להיות זמינים באופן בלעדי באינטרנט דרך האתר. למוצרים או לשירותים אלה עשויים להיות כמויות מוגבלות והם כפופים להחזרה או להחלפה בלבד בהתאם למדיניות ההחזרות שלנו. עשינו כל מאמץ להציג במדויק ככל האפשר את הצבעים והתמונות של המוצרים שלנו המופיעים בחנות. אנחנו לא יכולים להבטיח כי צג המחשב של המסך של כל צבע יהיה מדויק. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך אינם מחויבים, להגביל את המכירות של המוצרים או השירותים שלנו לכל אדם, אזור גיאוגרפי או תחום שיפוט. אנו עשויים לממש את הזכות הזו על בסיס כל מקרה לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את כמויות של כל המוצרים או השירותים שאנו מציעים. כל התיאורים של מוצרים או תמחור מוצרים ניתנים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק כל מוצר בכל עת. כל הצעה עבור כל מוצר או שירות שבוצעו באתר זה בטל במקומות שבהם אסור. איננו מתחייבים כי האיכות של כל המוצרים, השירותים, המידע או חומר אחר שנרכש או שהושג על ידך יעמוד בציפיות שלך, או שכל שגיאות בשירות יתוקנו.

דיוק פרטי החשבונות וחשבונות

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתתבצע באתר. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. הגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שהוזמנו על ידי אותו חשבון לקוח או באותו אותו כרטיס אשראי, ו / או הזמנות המשתמשות באותו החיוב ו / או בכתובת המשלוח. במקרה שאנחנו נרצה לבצע שינוי או לבטל הזמנה, אנו עשויים לנסות להודיע לך באמצעות פנייה בדואר – אלקטרוני ו / או כתובת חיוב / מספר הטלפון ספק בזמן מתן הצו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור פקודות אשר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מופיעות לכאורה על ידי סוחרים, מפיצים או מפיצים. אתה אשר ומסכים לספק את פרטי הרכש והחשבון הנוכחיים, המלאים והמדויקים עבור כל הרכישות שבוצעו בחנות שלנו. אתה מסכים לעדכן במהירות את החשבון שלך ומידע אחר, כולל כתובת האימייל שלך ומספרי כרטיסי האשראי ומועדי התפוגה, כדי שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור אתך קשר לפי הצורך.
פרטים נוספים, עיין במדיניות ההחזרים שלנו.

כלים אופציונליים

אנו עשויים לספק לך גישה לכלים של צד שלישי שעבורם אנו לא מפקחים ואין לנו שליטה או קלט עבורם. אתה מאשר ומסכים כי אנו מספקים גישה לכלים אלה “כמות שהם” ו”זמינים” ללא כל אחריות, מצגים או תנאים מכל סוג שהוא וללא כל אישור. לא תהיה לנו כל אחריות הנובעת מהשימוש שלך בכלי צד שלישי אופציונליים.
כל שימוש שאתה עושה בכלים אופציונליים המוצעים באמצעות האתר הוא כולו על אחריותך ועל שיקול דעתך ואתה צריך לוודא שאתה מכיר ומאשר את התנאים שבהם הכלים מסופקים על ידי ספק צד שלישי רלוונטי. אנו עשויים גם להציע בעתיד שירותים חדשים ו / או תכונות דרך האתר (כולל, שחרור כלים ומשאבים חדשים). תכונות ו / או שירותים חדשים אלה יהיו כפופים גם לתנאים ולהגבלות אלה.

צדדים שלישיים

תוכן, מוצרים ושירותים מסוימים הזמינים באמצעות השירות שלנו עשויים לכלול חומרים של צדדים שלישיים. קישורים של צד שלישי באתר זה עשויים להפנות אותך לאתרי צד שלישי שאינם קשורים אלינו. איננו אחראים לבחינת התוכן או הדיוק או להערכתו, ואין אנו מתחייבים ולא תהיה לנו כל אחריות או אחריות כלפי חומרים או אתרי אינטרנט של צד שלישי, או עבור חומרים, מוצרים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים. אנחנו לא אחראים לכל נזק או נזק שייגרמו לרכישה או לשימוש של טובין, שירותים, משאבים, תוכן או כל עסקה אחרת שנעשתה בקשר עם אתרים של צד שלישי . עיין היטב במדיניות ובשיטות העבודה של הצד השלישי וודא שאתה מבין אותם לפני שתעסוק בכל עסקה. תלונות, תביעות, חששות או שאלות בנוגע למוצרים של צד שלישי יש להפנות אל הצד השלישי.

הערות משתמשים, תגובות חוזרות והגשות אחרות

 אם, על פי בקשתנו, תשלח הגשות ספציפיות מסוימות (לדוגמה, רשומות תחרות) או ללא בקשה מאתנו לשלוח רעיונות יצירתיים, הצעות, הצעות, תכניות או חומרים אחרים, בין אם באופן מקוון, בדוא”ל, בדואר רגיל או בכל דרך אחרת (ביחד, ‘הערות’), אתה מסכים שנוכל, בכל עת, ללא הגבלה, עריכה, העתקה, פרסום, הפצה, תרגום וכל שימוש אחר בכל אמצעי שהוא, בכל הערה שתעביר אלינו. אנחנו ולא תהיה חובה (1) לשמור על כל הערות בביטחון; (2) לשלם פיצוי על כל הערה; או (3)להגיב על הערות כלשהן. אנו רשאים, אך אין לנו מחויבות, לפקח, לערוך או להסיר תוכן שאנו קובעים על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כלא חוקיים, פוגעים, מאיימים, משמיצים, פורנוגרפיים, מגונים או מתנגדים בדרך אחרת או מפרים את הקניין הרוחני של כל צד או את התנאים וההגבלות.
אתה מסכים כי הערותיך לא יפרו זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פרטיות, אישיות או זכות אישית או קניינית אחרת. כמו כן, אתה מסכים שההערות שלך לא יכילו חומר דיבה או חומר בלתי חוקי, פוגעני או פוגעני, או יכיל וירוס מחשב או תוכנות זדוניות אחרות שעלולות להשפיע באופן כלשהו על פעולת השירות או על אתר קשור כלשהו. אתה לא יכול להשתמש בדואר שווא – כתובת מייל, מתיימר להיות שמישהו אחר מלבדך, או בכל דרך אחרת להטעות אותנו או צדדים שלישיים באשר למקור של כל הערות. אתה האחראי הבלעדי לכל הערות שתעשה ואת הדיוק שלהן. איננו נוטלים על עצמנו כל אחריות ואינכם אחראים לכל תגובה שתפורסם על ידכם או על ידי צד שלישי כלשהו.

טעויות, אי-דיוקים והשמטות

מדי פעם ייתכן שיש מידע באתר שלנו או בשירות המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחדלים שעשויים להתייחס לתיאורי מוצרים, תמחור, קידומי מכירות, מבצעים, דמי משלוח מוצרים, זמני מעבר וזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו בשירות או בכל אתר קשור אינו מדויק בכל עת ללא הודעה מוקדמת (כולל לאחר שליחת ההזמנה) .אין אנו מתחייבים לעדכן, לתקן או להבהיר מידע בשירות או בכל אתר מקושר, לרבות, ללא הגבלה, פרטי תמחור, למעט כנדרש בחוק. אין צורך בעדכון או עדכון של תאריך עדכון או תאריך ריענון של השירות או בכל אתר קשור, כדי לציין שכל המידע בשירות או בכל אתר קשור שונה או עודכן.

שימושים אסורים
 בנוסף לאיסורים אחרים כמפורט בתנאים וההגבלות, נאסר עליך להשתמש באתר או בתכניו: (א) לכל מטרה בלתי חוקית; (ב) לבקש אחרים לבצע או להשתתף בפעולות בלתי חוקיות; (ג) להפר תקנות, כללים, חוקים או חוקים מקומיים, פדרליים, פרובינציאליים או מדינתיים. (ד) לפגוע או לפגוע בזכויות הקניין הרוחני שלנו או בזכויות הקניין הרוחני של אחרים; (ה) להציק, להתעלל, לפגוע, להשמיץ, להשמיץ, לזלזל, להפחיד או להפלות על בסיס מגדר, נטייה מינית, דת, מוצא אתני, גזע, גיל, מוצא לאומי או נכות; (ו) למסור מידע כוזב או מטעה; (ז) להעלות או להעביר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שישמש או שישמש בכל דרך שישפיעו על הפונקציונליות או על הפעולה של השירות או של כל אתר קשור, אתרים אחרים או באינטרנט; (ח) לאסוף או לעקוב אחר המידע האישי של אחרים; ( i ) לדואר זבל, התחזות, , מעקב וריגול, התקפות שירות, (י) לכל מטרה מגונה או לא מוסרית; או (k) להפריע או לעקוף את תכונות האבטחה של השירות או כל אתר קשור, אתרי אינטרנט אחרים או באינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השימוש שלך בשירות או בכל אתר אינטרנט הקשור להפרת כל השימושים האסורים.

כתב ויתור על אחריות; הגבלת החבות

אנו לא מבטיחים, מייצגים או מתחייבים כי השימוש שלך בשירות שלנו יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או ללא שגיאות. אין אנו מתחייבים כי התוצאות שיושגו משימוש בשירות יהיו מדויקות או אמינות. אתה מסכים כי מעת לעת אנו עשויים להסיר את השירות לתקופות זמן בלתי קצובות או לבטל את השירות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.
אתה מסכים במפורש כי השימוש שלך בשירות, או חוסר יכולת להשתמש בו, נמצא באחריותך הבלעדית. השירות וכל המוצרים והשירותים המועברים אליך באמצעות השירות (למעט כפי שנאמר במפורש על ידינו) בתנאי “כמות שהוא” ו”זמין “לשימושך, ללא כל מצג, אחריות או תנאים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמעת, לרבות כל אחריות משתמעת או תנאי סחירות, איכות מסחרית, התאמה למטרה מסוימת, עמידות, בעלות ואי-הפרה. בשום מקרה לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, תביעה או כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מעניש, מיוחד , או נזק תוצאתי מכל סוג שהוא, לרבות, ללא הגבלה, רווחים אבודים, אובדן הכנסה, אובדן חסכונות, אובדן נתונים, עלויות החלפה או כל נזק דומה, בין אם על בסיס חוזה, עוולה (לרבות רשלנות), אחריות קפדנית או אחרת, מהשימוש שלך בכל שירות או בכל מוצר שנרכש באמצעות השירות, או עבור כל תביעה אחרת הקשורה בדרך כלשהי לשימוש שלך בשירות או בכל מוצר, כולל, אך לא רק, שגיאות או השמטות בכל תוכן, או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה משימוש בשירות או בכל תוכן (או מוצר) שפורסם, הועבר או הועבר בדרך אחרת דרך השירות, גם אם יעץ באפשרותם. מאחר שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים את החרגה או את הגבלת האחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, במדינות או בתחומי שיפוט אלה, האחריות שלנו תהיה מוגבלת לרמה המרבית המותרת על פי חוק.

שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולהחזיק עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  ואת החברות הבנות, החברות המסונפות, השותפים, המנהלים, הסוכנים, הקבלנים, המעניקים, ספקי השירותים, קבלני המשנה, הספקים, המתמחים והעובדים שלנו, ללא כל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר, שנעשו על ידי צד שלישי כלשהו עקב או הפרה של הפרת התנאים וההגבלות או המסמכים שהם משלבים בהפניה, או הפרה של כל דין או זכויות של צד שלישי.

סדירות

במקרה שכל הוראה מתנאים והגבלות אלה נקבעה להיות בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תהא ניתנת לאכיפה במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, והחלק הבלתי ניתן לאכיפה ייחשב כניתק מתנאים אלה של שירות, קביעה כאמור לא תשפיע על תוקפן ואכיפתן של כל שאר ההפרשות הנותרות.

חוק ושפיטה

תנאים והגבלות אלה וכל הסכם נפרד לפיו אנו מספקים לכם שירותים יהיו כפופים ומתפרשים בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

שינויים בתנאי השירות 

תוכל לעיין בגרסה העדכנית ביותר של התנאים וההגבלות בכל עת בדף זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאים והגבלות אלה על ידי פרסום עדכונים ושינויים באתר האינטרנט שלנו. זוהי באחריותך לבדוק באתר שלנו מעת לעת עבור שינויים. המשך השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו או בשירות שלנו, או לאחר הגישה אליו לאחר פרסום שינויים כלשהם בתנאים וההגבלות, מהווה קבלה של שינויים אלה.

משלוח ואספקת המוצרים

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המוגדרים  על-ידי עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מקרה לא מחוץ לישראל.

(להלן: “אזורי השירות“) אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, ואין מניעה טכנית, בטחונית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזורי השירות. לחברה תישמר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי, עם זאת ייתכנו מקרים בהם מוצרים אזלו מהמלאי. אם יוסכם לרכוש את המוצר החלופי, יבוצע עדכון של ההזמנה; אחרת תבוטל ההזמנה ולא ייגבה תשלום. עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il תעשה כמיטב יכולתה לספק את המוצרים הנרכשים בפרק הזמן הנקוב בדף בחירת המשלוח. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א’ עד ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון וכן ימים אחרים בהם אין פעילות במוסדות הפיננסיים). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאית עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  לבטל העסקה. עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר במקרה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה. 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים 

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתמסר לו בעת האספקה. באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981.על-פי חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים.
במקרה של השבת מוצר רשאי האתר לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש”ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל ספק המוצר, על חשבונו, בצירוף חשבונית המס ומכתב המתאר את הבעיה במוצר, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

פטור מאחריות

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה, חלה על ספקי המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.

עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.

עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il לא תהא אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מהאתר.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על-ידי הרוכש.

שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ”ל. כמו כן מתחייבת עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il  לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האינטרנט, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה”  (“cookies”) . כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.
בנוסף לאמור לעיל עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק

עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון “וי” בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il 

או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון: 052-6257144, או בדואר אלקטרוני: office.omerhagalil@gmail.com.

כתובת: פארק תעשיות שח”ק ד.נ מנשה 37862‏.

 

נציגי עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה, דרך “צור איתנו קשר”.

שונות

עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי

עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il בקשר לכך.
רישומי המחשב של עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

עומר הגליל www.omer-hagalil.co.il רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

התחברות

עדיין לא הצטרפתם? הצטרפו עכשיו
הרשמה לאנשי מקצוע | הרשמה ללקוחות

דילוג לתוכן